BEROEPSVERENIGING VOOR CRANIOSACRALE THERAPEUTEN

Golf
 

 

 

 

 

 

 

Erkend lid worden

 

* De Toetredingscommissie van ICSA zal beslissen of een kandidaatstelling tot lidmaatschap aanvaard kan worden.

* Indien men een diploma, certificaat of getuigschrift voorlegt van een opleiding die door ICSA reeds erkend is

verloopt de toetreding als erkend lid vlotter.

* Wie opleiding genoten heeft die nog niet erkend is, kan zich toch kandidaat stellen onder voorwaarde van:

- minstens 325h opleiding craniosacraal therapie genoten hebben

- minstens 700h als het gaat over opleiding biodynamische craniosacraal therapie

* Als dit aantal uren niet bereikt is, kan er bekeken worden wat nog bijkomend nodig is en kan men tijdelijk

Aspirantlid worden.

VERSCHILLENDE STAPPEN TOT ERKEND LID WORDEN:

1. Het grijze vak invullen, verder op deze pagina en op verzenden klikken.

2. De voorziene intake kost van 80 euro voor een standaardaanvraag als lid, storten op rekening
    van ICSA, Populierendreef 4, Assebroek 8310 - BE50 7380 3353 2518 - BIC KREDBEBB.
    Al naargelang de complexiteit van het dossier wordt deze intakekost uitgebreid tot 120 euro.

3. Kandidaatstelling tot lidmaatschap (pdf) downloaden van deze site en volledig en manueel ingevuld opsturen
    naar het secretariaat van ICSA, Populierendreef 4, Assebroek 8310.

4. Vervolgens wordt er door ICSA contact opgenomen voor verdere afhandeling van het dossier en voor opmaken
     van de aanvraag voor de beroepsverzekering.
     Het jaarbedrag van de BA verzekering bedraagt 126 euro voor Craniosacraal Beroepsbeoefenaars.
     In hetzelfde verzekeringspakket kunnen, mits bijkomend tarief, ook andere disciplines die men beoefent,
     opgenomen worden:

* zoals massage, shiatsu, reiki, counseling, relaxatietherapie, myo-fasciale core therapie, stresscoaching

De BA verzekering kan ook uitgebreid worden naar het basisberoep dat men tot op heden uitvoert:

* kine, arts, psycholoog, verpleegkundige, osteopaat, ...

Aanvraag hiervoor mailen naar info@icsa-belgium.be

5. Zodra de kandidaatstelling aanvaard is, krijgt men hiervan een geschreven bericht alsook een uitnodiging tot:
     - storten van jaarlijks lidgeld van 178 euro (89 euro bij dossieropening na 30 juni) en van het
       jaarlijks verzekeringsbedrag van 126 euro (63 euro bij dossieropening na 30 juni).
       De jaarlijks terugkomende vervaldag voor lidgeld en verzekering is 31 dec.
       Bijdragen dienen steeds op de bankrekening BE50 7380 3353 2518 - BIC KREDBEBB van ICSA binnen te zijn
       tegen 26 dec van het kalenderjaar.
     - onderschrijven van deontologische code (pdf) en reglement van inwendige orde (pdf)

6. Bij ontvangst van de betalingen en de onderschreven deontologische code en reglement van inwendige orde,
     krijgt men zijn registernummer als actief lid.

     Voor gediplomeerde craniosacraal therapeuten met (para)medische opleiding of opleiding Medische
     basiskennis van minstens 156 contacturen, is een licentie-attest als RCST voorzien.

     Dit attest bewijst dat men kan vertrouwen bij een gekwalificeerd craniosacraal beroepsbeoefenaar
     behandelingen te krijgen en daarom dient het ook op een zichtbare plaats in de praktijk- of wachtruimte
     opgehangen te worden.
     Men kan zijn registernummer vermelden op zijn correspondenties, naamkaartjes, folders, e.a.

7. Wie geen medische scholing genoten heeft wordt automatisch aspirant-lid alhoewel men geniet van de
    BA Groepspolis van ICSA bij Amma en ook van het aanbod dat voor elk werkjaar voorzien is voor Erkende leden.
    Verdere info onder rubriek Opleiding en Bijscholing en rubriek Aspirantlid worden.

8. Mocht men, omwille van andere redenen dan vermeld onder nr 7, niet voldoen aan de algemene vereisten of indien
    men een opleiding volgde waarvoor de betreffende school nog geen aanvraag tot erkenning ingediend heeft,
    kan men eventueel uitgenodigd worden voor een intakegesprek waarbij
     - de context van de aanvraag tot lidmaatschap bekeken wordt
     - een proef kan gevraagd worden om de competentie na te gaan
     - mogelijks een bijscholingsprogramma op maat wordt samengesteld
    Alhoewel ICSA er een strikt toelatingsbeleid op nahoudt, is er ruimte voorzien voor een open gesprek waarbij
    zowel houding en inzicht in het totale mensbeeld getoetst worden, als de competentie in craniosacraal therapie.

 

    Men kan informatie vragen of laten weten dat de aanvraag tot lidmaatschap op weg is via onderstaand
    formulier in te vullen en te klikken op Verzenden.

   
   
Naam
Voornaam
Straat + nr
Postcode + gemeente
Telefoon
E-mail
Geboortedatum
Beroep
   
Gevolgde opleiding in cranio sacraal therapie
   
 
   
   
Diverse  
   
 
   
   
Logo
   

Copyright © 2011 icsa.be
Webdevelopment by ICSA